UpDate การท่องเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุด

ประเทศญี่ปุ่นเปิดให้ท่องเที่ยว!

จากที่รอคอยกันมาเนิ่นนาน โอกาสในการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็มาถึงแล้ว!

ประเทศญี่ปุ่น จุดหมายปลายทางแรกที่คนไทยคิดถึง และเฝ้ารอที่จะไป เที่ยวญี่ปุ่น ทันที่ที่เปิดประเทศ
หลังจากที่การเดินทางทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงเกือบ3ปี เพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด19
โดยตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจาก98ประเทศทั่วโลก
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด!

มาเช็กลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมและเอกสารไปพร้อมๆกัน

 1. นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็ม โดยวัคซีน 2 เข็มแรกที่ญี่ปุ่นยอมรับ
  ได้แก่ Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson (1 เข็มนับเป็น 2 เข็ม) และ COVAXIN
  ส่วนวัคซีนเข็มที่ 3 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติคือ Pfizer, Moderna และ Novavax
 2. เดินทางแบบทัวร์กลุ่มเล็กเท่านั้น โดยมีผู้ประกอบการทัวร์จากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล
 3. ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบเที่ยวด้วยตนเองเข้ามา
 4. รูปแบบทัวร์ต้องมีกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้า และต้องมีผู้นำทัวร์
 5. เดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงพื้นที่ที่จังหวัดต่างๆ
  ที่ได้ตกลงให้ความร่วมมือ
 6. ต้องซื้อประกันสุขภาพ และต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 7. ต้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวก่อนเข้าประทศญี่ปุ่น
  ถึงก่อนหน้านี้ประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต หรือฟรีวีซ่าแล้วก็ตาม แต่ด้วยสถานการณ์และเงื่อนไขในตอนนี้จำเป็นจะต้องขอวีซ่า

ขั้นตอนขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ถึงแม้จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์ แต่ส่วนของเอกสารผู้เดินทางจะต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับทำวีซ่า
ก่อนนำไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทาง (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ดาวน์โหลดจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สำหรับติดลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย 1 ชุด
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองการทำงาน
  กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด
   (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
   และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจด 
   ทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน
  ※ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจด 
   ทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด ฉบับจริง 1 ชุด
 7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
  ครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด
  (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
 9. กำหนดการเดินทาง
 10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่
  https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
 11. กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง 

ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น ต้องเตรียมอะไรอีกบ้าง

หลังจากจัดการขั้นตอนเดินทางเรื่องบริษัททัวร์ ประกันการเดินทาง และได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ว
ก่อนวันเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น อย่าลืมสิ่งเหล่านี้!

 1. ขอใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ ที่ตรวจโดยโรงพยาบาลก่อนออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง
  และใช้แบบฟอร์มที่ทางประเทศญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ➡(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178050.pdf)
  หลังจากได้ผลตรวจโควิดเป็นลบ ให้มาลงทะเบียนทางแอปพลิเคชั่น MySOS
 2. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น MySOS แล้วลงทะเบียนขั้นตอนการกักตัวที่สนามบินขาเข้า ส่วนของแอปพลิเคชั่น MySOS
  ต้องดำเนินการให้เสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการที่เที่ยวบินจะลงจอด
 3. เมื่อถึงสนามบินให้แสดงหน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ (หน้าจอสีฟ้า) ที่สนามบินขาเข้า สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุ, สนามบินนานาชาติคันไซ, และสนามบินฟุกุโอกะ เท่านั้น
 4. ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ Visit Japan (https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/)
  เป็นระบบที่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อกรอกประวัติการเดินทางเข้าญี่ปุ่น, แบบฟอร์มศุลกากร ฯลฯ
  ส่วนใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบให้กดเลือกว่าจะยื่นเป็น “ช่องทาง Fast Track หรือจะยื่นเป็นกระดาษ”
  จากนั้นไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์

อ้างอิงข้อมูล: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

この記事を書いた人